SERVICES

Ekspertiza e stafit tonë është një aset i jashtëzakonshëm për t’i ndihmuar bizneset të të gjithë sektorëve për të qenë më efektiv dhe më eficient.

Management Consulting ju mundësonë bizneseve të identifikojnë të gjitha problemet dhe pengesat në zhvilimin e mirëfilltë të proceseve biznesore. Në të njejtën kohë përmes shërbimeve tona profesionale, ndërmarrjet përfitojnë përkrahje gjithëpërfshirëse për implementimin e sistemeve dhe modeleve biznesore që garantojnë zgjidhjen e problemeve, tejkalimin e pengesave dhe sigurimin e bazës për një rritje konsistente të aktiviteteve biznesore. Ne synojmë të ju ndihmojmë të gjeni zgjidhje kreative dhe efektive për menaxhim të suksesshëm të biznesit të juaj.

Management Consulting ju ofron shërbime në këto fusha:

  • Konsulencë për përmirësim të proceseve biznesore / Consultancy for Business Process Improvement
  • Planifikim Strategjikë / Strategic Planning
  • Konsulencë për Partneritete Strategjike / Strategic Partnerships Consultancy
  • Strategji të Marketingut dhe Konsumatorëve / Marketing and customer strategy
  • Menaxhimin e Rrezikut / Risk Management
  • Hulumtim Tregu / Market Research
  • Plane të Biznesit / Business Planning
  • Due diligence
  • Konsultime të rregullta për trendët ekonomike në Kosovë dhe jashtë vendit
  • Identifikimin e projekteve të financuara nga donatoret për të mbështetur rritjen dhe krijimin e vendeve të reja të punës.